Ngày 25 tháng 7 năm 2020, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục đã được chính thức chỉ mục trong dữ liệu của Google Scholar. Đây là một trong số cơ sở dữ liệu rất quan trọng góp phần gia tăng tính phổ biến cũng như khả năng trích dẫn của Tạp chí và các nhà khoa học đăng bài trên Tạp chí. Google Scholar là bước đệm cần thiết đối với Tạp chí trên tiến trình hội nhập để trở thành một Tạp chí quốc tế trong thời gian tới.